Skip to content

Dokumenti

Sedmo Izvješće Odbora stručnjaka o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (2024.)
Sedmo Izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (2023.)
Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima – Aktivnosti u razredu (2019.)
Analiza predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i kurikularnim dokumentima Republike Hrvatske
Šesto Izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (2019.)
Stanje na području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u RH šk. god. 2018. – 2019.
Popis škola modeli ABC 2021. – 2022.
Popis škola modeli ABC 2020. – 2021.
Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.
Ocjena Odbora stručnjaka o provedbi preporuka za hitno djelovanje sadržanih u šestom evaluacijskom izvješću Odbora stručnjaka za Hrvatsku
Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021.
Izvješće o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina od 2021. do 2024. – za 2021. godinu
Izmjene i dopune Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024.
Godišnji izvještaj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2021.
AZOO Izvješće o radu za 2021.

Poveznice

Institut za hrvatski jezik
Institut za istraživanje migracija
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Savjet za nacionalne manjine
Portal za nacionalne manjine u Hrvatskoj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Obrazovanje nacionalnih manjina
Grad Zagreb – Nacionalne manjine
Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina